CIVILSCAPE logo®
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)

Du är här:  

Svensk version

Scandinavian Landscape Forum 2014

Marstrand - 9-11 oktober 2014

Längs Nordsjöns kuster har födan från havet haft stor betydelse för utvecklingen av identitet och kultur under historiens gång. Även idag när kustsamhällenas ekonomier inte längre är lika beroende av havets resurser har fisket en stor betydelse för lokalbefolkningen liksom den ökande strömmen av besökare.
The Scandinavian Landscape Forum fokuserar på förändringsprocesser i kustlandskapen. De ibland olika perspektiven hos boende och besökande är nycklar till hur dessa landskap kan brukas på ett hållbart sätt. The Scandinavian Landscape Forum erbjuder en mötesplats för aktörer som arbetar lokalt och regionalt med den Europeiska Landskapskonventionen men också för alla som är intresserade av initiativet The European Cultural Route North Sea Food vilken också utgår från ett landskapsperspektiv.

Konferensen är uppbyggd kring ett antal seminarier där erfarenheter, idéer och goda exempel kan utbytas. Under torsdagen ges utrymme för olika aktörer att engageras i initiativet North Sea Food Route. Fredagen och lördagen ägnas åt hur förståelsen av landskap är kopplad till lokal kunskap, erfarenhet och lokala traditioner. The Marinescape Forum Bremen i maj 2014, inledde en deltagandeprocess genom fokus på initiativets kärnfrågor medan The Scandinavian Landscape Forum främst bjuder in aktörer till att gå med i, initiera och forma konkreta projekt inom temat.

The European Cultural Route North Sea Food syftar till att uppmärksamma kulturen och historien som uppstått ur Nordsjökusternas fiske och livsmedelsproduktion under de senaste tusen åren. The North Sea Food Association, som är medarrangör till konferensen, arbetar för att bli European Cultural Route North Sea Food. Det innebär inte en fysisk färdväg utan ett ramverk för initiativ och projekt som synliggör olika aspekter av temat för lokalbefolkning och besökare. Där kan ingå utvalda platser och arrangemang som erbjuder möjligheter att uppleva Nordsjökusternas unika miljöer och rika kulturarv.

The North Sea Food Route berättar inspirerande om natur- och kulturarvet och bidrar till en ökad medvetenhet om dessa värden. På detta sätt kan The North Sea Food Route synliggöra hur natur- och kulturarvet är en stor tillgång för Europa och en viktig del i det Europeiska projektet. Exploateringen av havets resurser har lett till överfiske men också till en förändrad inställning till miljön. Idag söker vi mer hållbara sätt att bruka havens viktiga resurser för människornas välbefinnande och kultur.

Våra landskap är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar där olika värden möts, ekologiska, kulturella, estetiska, sociala och ekonomiska. Den Europeiska Landskapskonventionen (ELC) är ett framgångsrikt instrument för att säkerställa en rikare livsmiljö där landskapens mångfald brukas på ett mer hållbart sätt. Detta perspektiv för samman det kulturella och det biologiska arvet. Implementeringen av ELC syftar till att öka medvetenhet, främja deltagande, öka allas ansvarstagande och engagemang och genom det bidra till en ökad delaktighet i brukandet av landskapet. Sveriges Hembygdsförbund (SHF), som också är medlem i CIVILSCAPE, arbetar med implementeringen av ELC i Sverige. Som delarrangör av konferensen sprids kunskap och medvetenhet om denna process ytterligare i organisationen. Konferensen erbjuder också möjligheter för olika aktörer till delaktighet i konkreta projekt.

ELC innehåller en tydlig demokratisk dimension. Den betonar en regions sociala funktion och betonar betydelsen av befolkningens aktiva deltagande i värdering och förvaltning av landskapet och dess värden. Den demokratiska dimensionen framgår också av konventionens definition av landskap som ”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

Under konferensen kommer förslag på projekt att presenteras som kan bidra till implementeringen av ELC. Det kan gälla lokal, regional och nationell nivå. Ett spännande verktyg är så kallade Landskapsobservatorier. Genom dessa kan den demokratiska dimensionen stärkas, bland annat genom olika inkluderande arbetssätt. Konferensen lyfter också fram folkbildningens och studiecirkelns betydelse. Pågående initiativ och projekt inom detta område från olika delar av Europa kommer att presenteras. Deltagarna i konferensen erbjuds ett brett spektrum av möjligheter till framtida samverkan, projekt, utbyten och nätverksaktiviteter.

Programme

Torsdag, 9 oktober 2014

10:30 Registrering, Kaffe
11:00 Öppnande av konferensen - Scandinavian Landscape Forum
Kjell Nordström, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland
Landshövdingen i Västra Götalands län
Kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs Kommun
Jan Nordwall, Generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund
Dr. Inge Gotzmann, ordförande i CIVILSCAPE
12:00 IntroduktionsDirk Gotzmann, Director CIVILSCAPE
12:10 Vad är en Cultural route?Penelope Denu, Director European Institut Cultural Routes
12:30 Lunch
14:00 Mat från Nordsjön – Vad har fisk med landskap och kulturarv att göra?Dirk Gotzmann, North Sea Food Association
Inledningar till parallella seminarier (15 minutes)
14:30 Festival och Events – Hur säljer man fisken?Linda Temple, Fife County (tbc)
14:45 Landskap och smakerDr. Gerhard Ermischer / Dr. Inge Gotzmann, CIVILSCAPE
15:00 Drift och förvaltning av gamla fartygPer Jessing, European Maritime Heritage (EMH)
15:15 Paneldiskussion Maguelonne Dejeant-Pons, Counil of Europe
Penelope Denu, Council of Europe
Kjell Nordström, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland
s Chair of association NSF-Initiative, ...
15:45 Kaffe
Parallella seminarer (90 minutes)
16:00 WORKSHOP A
Festival och Events – Hur säljer man fisken?Festivaler och events är nycklar för att nå en bredare publik och höja medvetenheten. Under seminariet utbyter vi erfarenheter från våra nätverk och formulerar framgångsfaktorer för lyckade event. Enligt diskussioner i olika regioner finns ett intresse för ett ökat utbyte mellan aktörer över regiongränserna. Nätverksprojekt kan initieras utifrån nya idéer och kontakter men också pågående eller tidigare lyckade samarbeten.
16:00 WORKSHOP B
Landskap och smakersMarina landskap och kustlandskap erbjuder mångsiktade lager av kultur och historia. Upplevelsen av landskap sker med alla sinnen där inte minst smaksinnet har en viktig roll. Mattraditioner och olika “lokala kök“ speglar inte bara smak och andra preferenser utan berättar också mycket om traktens natur- och kulturarv. Det kan var något helt unikt eller något som är gemensamt med andra trakter. Under seminariet presenteras några pågående projekt och utrymme finns för att forma uppföljningsprojekt.
16:00 WORKSHOP C
Drift och förvaltning av gamla fartygDrift och förvaltning av gamla fartyg är en utmaning för varje ägare. Dessa fartyg kräver underhåll och skötsel som innebär betydande arbetstid och finansiering. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan aktörerna undvika att en dröm blir en mardröm. Utöver nationella och regionala nätverk finns även transnationella och Europeiska nätverk som kan bidra till förbättrad kvalitet i drift och förvaltning av gamla fartyg.
17:30 Paus
18:00 Walk & Talk / Exkursion
19:00 Middag

Fredag, 10 oktober 2014

9:00 IntroduktionDr Inge Gotzmann, President CIVILSCAPE
9:10 Den Europeiska Landskapskonventionens effekt för ekonomi och arbetsmarknadMaguelonne Dejant-Pons, Council of Europe
9:30 Hur den Europeiska Landskapskonventionen kan användas för implementeringen av European Cultural RouteEleonora Berti, European Institut Cultural Routes
Inledningar till parallella seminarier (15 minutes)
9:50 BåtbyggartraditionProf Dr Bosse Lagerquist
10:05 Muséerna som aktiverande faktor i implementeringen{language: }
10:20 Hur kopplar vi samman kulturell och biologisk mångfald?Prof Dr Jörg Küster, President Niedersächsischer Heimatbund
10:35 Discussion, Questions & Coffee
Parallella seminarer (90 minutes)
11:00 WORKSHOP D
Båtbyggartradition - Immateriellt kulturarv, kompetens och kunskapBåt- och fartygsbyggande är traditionellt en viktig näring längs våra kuster. Hantverkskunnande och teknisk kompetens men också en vidare kunskap om de olika träslagens egenskaper och användningsområden var pelare i den tidiga varvsindustrin. Under de senaste decennierna har denna sektor minskat betydligt. Idag värderas dock detta industriella arv på grund av dess potential för innovation och kvalitetsutveckling. Traditionell hantverkskompetens behövs också för de äldre båtar och fartyg som ännu är i bruk.
11:00 WORKSHOP E
Muséerna som aktiverande faktor i implementeringenMuseerna har en viktig roll för att presentera natur- och kulturarvet men också för att dokumentera och bevara, både föremål och det immateriella kulturarvet. I detta seminarium diskuteras hur muséer kan bli en nyckelaktör för lokalbefolkning och besökare i detta. Olika typer av museum exemplifieras men också olika potentiella partners såsom kulturarvsorganisationer och företag inom besöksnäringen.
11:00 WORKSHOP F
Hur kopplar vi samman kulturell och biologisk mångfald?Områden med hög kulturell mångfald har ofta också en hög biologisk mångfald. Samspelet mellan dessa värden återfinns på många håll utöver de mer välkända besöksmålen. Kluster av biologisk mångfald utvecklas och förvaltas av olika lokalsamhällen. Kulturella sedvänjor uppstår ofta ur specifika naturgivna förutsättningar och är således också beroende av dessa för att upprätthållas. Ett paradigmskifte behövs för att återfå förståelsen för mångfaldens betydelse. En ökad helhetssyn behövs för att vända den nuvarande utvecklingen där både kulturell och biologisk mångfald försvagas och eroderas.
12:30 Lunch
14:00 Landskapet som det uppfattas av människorDr Gerhard Ermischer, Vice-President CIVILSCAPE
14:20 Civilsamhällets roll i implementeringen av ELCJan Nordwall, General Secretary Sveriges Hembygdsförbund
Inledningar till parallella seminarier (15 minutes)
14:40 Folkbildning för landskapet – guidade turerDr. Inge Gotzmann, President CIVILSCAPE
15:05 Förståelse av landskapet genom lokal kunskap{language: }
15:20 Muntligt berättande{language: }
15:35 Discussion, Questions & Coffee
Parallella seminarer (90 minutes)
16:00 WORKSHOP G
Folkbildning för landskapet – guidade turerSeminariet fokuserar på presentationer av projekt och metoder för folkbildning om landskapsperspektiv. Landskapet är en god utgångspunkt för att behandla olika frågor om historia, kultur, kunskap, hållbar utveckling, sociala aspekter med mera. Genom att lära om och förstå landskapet möts människor med olika bakgrund. Landskapsguidning på landsbygden och i stadsmiljö (townscapes) liksom nätverksbyggande är viktiga verktyg för att främja engagemang.
16:00 WORKSHOP H
Förståelse av landskapet genom lokal kunskapLokal kunskap är en nyckel för att förstå landskap och nå en ökad insikt om dess olika perspektiv. Lokal kunskap kan belysa samband och konkretisera nyttan med denna typ av kunskap. Idag kan globaliseringen tyckas försvaga värdet av detta sociala och ekonomiska kapital såsom platsers namn och dialekter som speglar kulturarvet. Denna kunskap har ett värde för förståelsen av landskap men också för en mer hållbar utveckling och behöver uppvärderas.
16:00 WORKSHOP I
Det finns ett samband mellan landskap och muntligt berättande som påverkat hur marina landskap och kustlandskap har beskrivits. Ibland kan experter tendera att beskriva landskap i utbildande eller vetenskapligt syfte utan att ta hänsyn till uppfattningar och perspektiv hos åhörarna. Moderna tolkningar av landskapet formar – liksom i kriminalhistorier eller sagor – ett berättande perspektiv för att nå en bredare krets. Seminariet behandlar hur dessa olika metoder att beskriva ett landskap kann användas för folkbildning kring landskapet och utveckling av besöksnäringen.
17:30 Paus
18:00 Walk & Talk / Exkursion
19:00 Middag

Lördag, 11 oktober 2014

9:00 IntroduktionDr Inge Gotzmann, President CIVILSCAPE
9:10 Implementing the European Landscape ConventionLars Amreus, Riksantikvarie
9:30 Sverige Hembygdsförbund between expectations and commitmentsJan Nordwall, General Secretary Sveriges Hembygdsförbund
Inledningar till parallella seminarier (15 minutes)
9:50 Studiecirkeln – en scandinavisk metod för att arbeta med landskap{language: }
10:05 LandskapsobservatoriumPere Salar,
10:20 Destination och kulturarv – historiska byggnader och besöksnäringens infrastruktur{language: }
10:35 Discussion, Questions & Coffee
Parallella seminarer (90 minutes)
11:00 WORKSHOP K
Studiecirkeln – en scandinavisk metod för att arbeta med landskap{language:}
11:00 WORKSHOP L
LandskapsobservatoriumLandskapsobservatorier, -centra och -institutioner är centrala instrument för att utveckla och implementera landskapspolicies, en viktig del i implementeringen av den Europeiska Landskapskonventionen (ELC). De utgör starka incitament för insamling och utbyte av information, folkbildning och för att ge en plattform för allmänhetens deltagande och studier av landskapsfrågor, vilket har betydelse både på lokal, regional och nationell nivå. Seminariet vill främja utbytet mellan redan etablerade landskapsobservatorier och de som håller på att bildas.
11:00 WORKSHOP M
Destination och kulturarv – historiska byggnader och besöksnäringens infrastrukturEn hållbar besöksnäring baseras i hög grad på autenticitet och därför är kulturarvet en viktig faktor. En stor del av dessa historiska platser behöver underhållas vilket innebär kostnader både i tid och finansiellt. Dett medan många av de ideella krafter som sköter det idag har sjunkande och åldrande medlemsantal. Hur kann dess platser nyttjas i besöksnäringens infrastruktur?
12:30 Lunch
14:00 Gamla och nya pengar - finansieringsmöjligheterLandsbygdsntwerket
14:30 Summering av seminariernaRapportörerna presenterar de olika seminariernas slutsatser, 5 minuter var.
15:00 Slutdiskussion och kaffe Lars Amreus, Riksantikvarie
Jan Nordwall, General Secretary Sveriges Hembygdsförbund
Dr Inge Gotzmann, President CIVILSCAPE
Eleonora Berti, European Institut Cultural Routes
Ulf Eriksson, Falköpings kommun
Anders Nilsson, Västarvet
NN
15:45 Closing of the conference

     

Ytterligare information

The Scandinavian Landscape Forum arrangeras av Sveriges Hembygdsförbund och CIVILSCAPE. Partners är Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen och North Sea Food Association.

The Scandinavian Landscape Forum är ett av flera Landskapsforum som organiserats av CIVILSCAPE och nationella och regionala partners över hela Europa. Dessa landskapsforum syftar till att öka dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer regionalt och nationellt. Konferensen fokuserar på samspelet mellan olika aktörer och intressenter inklusive civilsamhället samt lyfter fram exempel och landskapsperspektiv genom seminarier och exkursioner. Den erbjuder också möjligheter till utbyte av erfarenheter och diskussioner i en inspirerande miljö.

The Scandinavian Landscape Forum har möjliggjorts genom ekonomiskt bidrag från Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet och North Sea Food Association.

Registration

Open regsitration

CIVILSCAPE Office Bonn
Dirk Gotzmann
Adenauerallee 68
53113 Bonn
Germany
T: +49 (228) 299711-00 or -01
F: +49 (228) 299711-09
dirk.gotzmann@civilscape.eu

English VersionSvensk version
Du hittar här olika språkliga versioner av den här artikeln. Klicka på flaggan symbolen.